Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Ważne wskazówki i wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Poniższe wyłączenie odpowiedzialności cywilnej stanowi część składową naszej witryny internetowej

 

Adresaci

Niniejsza strona internetowa oraz wszystkie dostępne na niej oferty skierowane są wyłącznie do użytkowników Internetu z państw członkowskich Unii Europejskiej. Nasza działalność skierowana jest przede wszystkim do użytkowników Internetu w Polsce.

 

Zawartość oferty internetowej

Nie udzielamy żadnej gwarancji w odniesieniu do aktualności, prawdziwości, poprawności, kompletności lub jakości informacji udostępnionych w Internecie. Wysuwane wobec nas roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej dotyczące szkód natury materialnej bądź ideowej, które powstały w związku z korzystaniem lub brakiem korzystania z oferowanych informacji lub wskutek wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji, są generalnie wykluczone, chyba że z naszej strony doszło do możliwego udowodnienia przewinienia, które zostało popełnione umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Przed użyciem zakupionych u nas produktów należy zawsze przestrzegać wskazówek zawartych w dołączonych do produktów instrukcjach obsługi.

 

Zastrzeżenie wobec odnośników i hiperłączy/banerów

Informacje udostępnione w ramach naszej witryny internetowej zawierają częściowo odnośniki do treści oferowanych przez innych dostawców (np. za pośrednictwem tzw. "hiperlinków"). Za takie treści odpowiadamy tylko wtedy, jeżeli posiadamy wiedzę o potencjalnie nieprawdziwych, sprzecznych z prawem lub karalnych treściach i gdy względy techniczne nie stoją na przeszkodzie, aby wymagać od nas uniemożliwienia korzystania z nich. W momencie umieszczenia w Internecie tych treści rzetelnie je sprawdziliśmy, jednak nie jesteśmy w stanie ocenić, czy w wyniku dokonania późniejszych zmian lub zamieszczenia odnośników do innych stron określeni dostawcy nie oferują nieprawdziwych, sprzecznych z prawem lub karalnych treści. Ze względu na techniczne właściwości Internetu nie możemy zatem udzielić gwarancji w odniesieniu do kompletności lub prawdziwości informacji umieszczonych na naszej witrynie internetowej. Niezależnie od formy odnośników do obcych stron internetowych (np. "hipelinków" lub "banerów"), które znajdują się poza obszarem naszej odpowiedzialności, za dane treści odpowiada wyłącznie właściciel danej strony internetowej, do której odwołują się odnośniki. W związku z tym jednoznacznie oświadczamy, że na stronach, do których odwołują się hiperłącza, w momencie umieszczenia hiperlinka nie występowały możliwe do zidentyfikowania nielegalne treści. Nie mamy żadnego wpływu na aktualną i przyszłą formę i treść stron, do których odwołują się hiperlinki/odnośniki, ani na sposób przestrzegania praw autorskich na tych stronach. Dlatego dystansujemy się niniejszym wyraźnie od wszelkich treści zawartych na wszystkich stronach, do których odwołują się hiperlinki/odnośniki, i które po umieszczeniu hiperłącza zostały zmienione. Oświadczamy ponadto, że nie przywłaszczamy sobie treści obcych stron, do których odnoszą się hiperłącza.

 

Oferty bez zobowiązań

Wszystkie oferty nie powodują zobowiązań i mają charakter niewiążący. Zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia lub wykasowania części strony lub całej oferty bez wcześniejszej zapowiedzi. Nie przysługuje roszczenie o zapewnienie dostępności naszej oferty.